بازی کارتاخنا - بارسلونا

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

کارتاخنا

0 2

بارسلونا

21:30 1398/08/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90