بازی بازل - دوسلدورف

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

بازل

3 2

دوسلدورف

18:30 1398/10/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90