بازی فاینورد - دورتموند

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

فاینورد

2 4

دورتموند

14:30 1398/10/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی فاینورد و دورتموند

بین المللی دوستانه باشگاهی

دورتموند

1
3

فاینورد

19:15
1399/06/01
بین المللی دوستانه باشگاهی

فاینورد

1
2

دورتموند

19:30
1397/10/21