بازی بازل - هامبورگ

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

بازل

0 2

هامبورگ

17:30 1398/10/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بازل و هامبورگ

بین المللی دوستانه باشگاهی

بازل

0
1

هامبورگ

18:00
1400/04/26

اخبار بازی