بازی لو آور - پاری سن ژرمن

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

لو آور

0 9

پاری سن ژرمن

21:30 1399/04/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
3
خطا
2
0
آفساید
3
5
ضربه آزاد
2
8
موقعیت گل
11
41
٪ مالکیت توپ
59
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
7
10
پرتاب دستی
6
3
کرنر
2
5
خطا
6
0
آفساید
4
11
ضربه آزاد
5
15
موقعیت گل
23
41
٪ مالکیت توپ
59
1
کارت زرد
0
8
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
17
16
پرتاب دستی
14
2
کرنر
1
2
خطا
4
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
3
7
موقعیت گل
12
41
٪ مالکیت توپ
59
6
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
10
6
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی لو آور و پاری سن ژرمن

فرانسه لوشامپیونه

لو آور

0
3

پاری سن ژرمن

19:30
1388/01/30
فرانسه لوشامپیونه

پاری سن ژرمن

3
1

لو آور

21:30
1387/08/25