بازی رنس - بوردو

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

رنس

0 4

بوردو

20:30 1399/05/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی رنس و بوردو

فرانسه لیگ یک

بوردو

2
1

رنس

23:30
1400/03/02
فرانسه لیگ یک

رنس

3
1

بوردو

21:30
1399/10/03
فرانسه لیگ یک

بوردو

1
1

رنس

22:30
1398/09/09
فرانسه لوشامپیونا

رنس

1
0

بوردو

23:30
1398/02/28