بازی پرستون - برنلی

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

پرستون

0 0

برنلی

17:30 1399/06/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پرستون و برنلی

بین المللی دوستانه باشگاهی

برنلی

3
2

پرستون

23:15
1397/05/01
قهرمانی انگلیس قهرمانی

برنلی

1
0

پرستون

23:15
1395/02/03
قهرمانی انگلیس قهرمانی

پرستون

2
0

برنلی

18:30
1394/09/14