بازی شهرداری ارومیه - پیکان تهران

والیبال لیگ برتر (هفته 3)
3 25 19 25 25

شهرداری ارومیه

1 21 25 21 21

پیکان تهران

16:00 1399/06/30

بازی های رودرروی شهرداری ارومیه و پیکان تهران

والیبال لیگ برتر

شهرداری ارومیه

2
3

پیکان تهران

16:00
1400/09/03
والیبال لیگ برتر

شهرداری ارومیه

3
0

پیکان تهران

14:00
1399/11/13
والیبال لیگ برتر

پیکان تهران

3
1

شهرداری ارومیه

16:00
1398/11/06
والیبال لیگ برتر

شهرداری ارومیه

1
3

پیکان تهران

16:00
1397/10/05