بازی برایتون - ساوتهمپتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 11)

برایتون

1 2

ساوتهمپتون

23:30 1399/09/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
4
خطا
9
2
آفساید
3
11
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
5
45
٪ مالکیت توپ
55
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
3
12
خطا
12
2
آفساید
3
14
ضربه آزاد
15
12
موقعیت گل
10
47
٪ مالکیت توپ
53
3
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
3
8
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
1
8
خطا
3
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
5
49
٪ مالکیت توپ
51
3
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی برایتون و ساوتهمپتون

انگلیس لیگ برتر

برایتون

2
1

ساوتهمپتون

15:30
1399/12/24
انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
1

ساوتهمپتون

23:45
1399/04/26
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

2
0

برایتون

18:30
1398/06/02
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

1
0

برایتون

19:30
1398/01/10