بازی وستهام - برایتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 15)

وستهام

2 2

برایتون

17:45 1399/10/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
3
3
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
4
3
موقعیت گل
9
38
٪ مالکیت توپ
62
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
4
1
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
4
6
خطا
8
2
آفساید
1
9
ضربه آزاد
8
11
موقعیت گل
13
43
٪ مالکیت توپ
57
2
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
5
2
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
4
1
کرنر
1
3
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
4
8
موقعیت گل
4
49
٪ مالکیت توپ
51
0
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی وستهام و برایتون

انگلیس لیگ برتر

برایتون

3
3

وستهام

18:30
1398/11/12
انگلیس لیگ برتر

وستهام

1
1

برایتون

18:30
1398/05/26
انگلیس لیگ برتر

برایتون

2
2

وستهام

23:15
1397/10/12
انگلیس لیگ برتر

وستهام

0
1

برایتون

22:30
1397/07/13

اخبار بازی