بازی گرانادا - ناپولی

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

گرانادا

2 0

ناپولی

23:30 1399/11/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
7
خطا
2
0
آفساید
2
4
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
5
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
5
4
کرنر
6
17
خطا
8
1
آفساید
3
11
ضربه آزاد
18
9
موقعیت گل
13
42
٪ مالکیت توپ
58
5
کارت زرد
5
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
9
4
شوت داخل چارچوب
1
18
پرتاب دستی
15
2
کرنر
3
10
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
11
5
موقعیت گل
8
39
٪ مالکیت توپ
61
4
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی گرانادا و ناپولی

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

گرانادا

1
2

ناپولی

21:25
1399/12/07