بازی کراسنودار - دیناموزاگرب

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

کراسنودار

2 3

دیناموزاگرب

21:25 1399/11/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
5
3
خطا
11
1
آفساید
0
11
ضربه آزاد
4
4
موقعیت گل
10
60
٪ مالکیت توپ
40
3
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
4
8
پرتاب دستی
11
7
کرنر
8
7
خطا
18
4
آفساید
0
18
ضربه آزاد
11
12
موقعیت گل
17
62
٪ مالکیت توپ
38
0
کارت زرد
1
6
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
9
24
پرتاب دستی
19
3
کرنر
3
4
خطا
7
3
آفساید
0
7
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
7
64
٪ مالکیت توپ
36
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
5
16
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی کراسنودار و دیناموزاگرب

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

کراسنودار

0
1

دیناموزاگرب

23:30
1399/12/07