بازی لیل - آژاکس

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

لیل

1 2

آژاکس

23:30 1399/11/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
9
خطا
8
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
9
3
موقعیت گل
4
30
٪ مالکیت توپ
70
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
3
10
پرتاب دستی
21
1
کرنر
1
14
خطا
18
1
آفساید
1
17
ضربه آزاد
14
4
موقعیت گل
9
36
٪ مالکیت توپ
64
4
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
5
15
پرتاب دستی
29
1
کرنر
0
5
خطا
10
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
5
1
موقعیت گل
5
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2
5
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی لیل و آژاکس

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

لیل

1
2

آژاکس

21:25
1399/12/07
لیگ قهرمانان اروپا گروه H

آژاکس

2
0

لیل

23:30
1398/09/06
لیگ قهرمانان اروپا گروه H

لیل

0
3

آژاکس

23:30
1398/06/26