بازی مولده - هافن هایم

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

مولده

3 3

هافن هایم

23:30 1399/11/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
4
2
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
1
4
موقعیت گل
15
43
٪ مالکیت توپ
57
6
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
4
0
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
9
10
پرتاب دستی
13
5
کرنر
8
11
خطا
9
1
آفساید
4
14
ضربه آزاد
10
8
موقعیت گل
26
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
0
10
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
7
0
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
13
21
پرتاب دستی
22
2
کرنر
4
9
خطا
5
1
آفساید
4
10
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
11
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
4
11
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی مولده و هافن هایم

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

مولده

2
0

هافن هایم

21:25
1399/12/07