بازی شهرداری قزوین - شهرداری ورامین

والیبال لیگ برتر (هفته 21)
0 15 19 21

شهرداری قزوین

3 25 25 25

شهرداری ورامین

14:00 1399/10/24

بازی های رودرروی شهرداری قزوین و شهرداری ورامین

والیبال لیگ برتر

شهرداری قزوین

1
3

شهرداری ورامین

16:00
1399/06/19