بازی شهداب یزد - شهرداری گنبد

والیبال لیگ برتر (هفته 21)
3 23 25 26 15 15

شهداب یزد

2 25 18 24 25 11

شهرداری گنبد

11:00 1399/10/24

بازی های رودرروی شهداب یزد و شهرداری گنبد

والیبال لیگ برتر

شهداب یزد

3
1

شهرداری گنبد

16:00
1399/06/19
والیبال لیگ برتر

شهداب یزد

2
3

شهرداری گنبد

16:00
1398/11/20
والیبال لیگ برتر

شهرداری گنبد

3
0

شهداب یزد

17:00
1398/08/12