بازی نیوپورت - برایتون

جام حذفی انگلیس FA Cup

نیوپورت

1(3) (4)1

برایتون

23:15 1399/10/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
0
کرنر
4
3
خطا
8
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
4
3
موقعیت گل
7
28
٪ مالکیت توپ
72
4
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
9
8
خطا
14
4
آفساید
2
16
ضربه آزاد
13
9
موقعیت گل
20
28
٪ مالکیت توپ
72
6
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
10
2
شوت داخل چارچوب
7
2
کرنر
3
5
خطا
2
1
آفساید
0
2
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
9
32
٪ مالکیت توپ
68
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
2
0
خطا
4
2
آفساید
1
5
ضربه آزاد
2
3
موقعیت گل
4
22
٪ مالکیت توپ
78
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1