بازی پیکان تهران - شهرداری ارومیه

والیبال لیگ برتر (هفته 25)
0 19 24 22

پیکان تهران

3 25 26 25

شهرداری ارومیه

14:00 1399/11/13

بازی های رودرروی پیکان تهران و شهرداری ارومیه

والیبال لیگ برتر

شهرداری ارومیه

2
3

پیکان تهران

16:00
1400/09/03
والیبال لیگ برتر

پیکان تهران

1
3

شهرداری ارومیه

16:00
1399/06/30
والیبال لیگ برتر

پیکان تهران

3
1

شهرداری ارومیه

16:00
1398/11/06
والیبال لیگ برتر

شهرداری ارومیه

1
3

پیکان تهران

16:00
1397/10/05