بازی ساوتهمپتون - برایتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 28)

ساوتهمپتون

1 2

برایتون

15:30 1399/12/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
4
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
4
55
٪ مالکیت توپ
45
3
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
5
11
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
12
9
موقعیت گل
8
59
٪ مالکیت توپ
41
4
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
6
2
کرنر
2
7
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
7
2
موقعیت گل
4
63
٪ مالکیت توپ
37
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی ساوتهمپتون و برایتون

انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

2
1

برایتون

23:30
1399/09/17
انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
1

ساوتهمپتون

23:45
1399/04/26
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

2
0

برایتون

18:30
1398/06/02
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

1
0

برایتون

19:30
1398/01/10

اخبار بازی