بازی جمهوری ایرلند - آذربایجان

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه A (هفته 1)

جمهوری ایرلند

1 1

آذربایجان

20:30 1400/06/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90