بازی جمهوری ایرلند - صربستان

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه A (هفته 1)

جمهوری ایرلند

1 1

صربستان

23:15 1400/06/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی جمهوری ایرلند و صربستان

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه A

جمهوری ایرلند

2
3

صربستان

00:15
1400/01/05
مقدماتی جام جهانی منطقه اروپا گروه D

صربستان

1
0

جمهوری ایرلند

23:15
1396/06/14
مقدماتی جام جهانی منطقه اروپا گروه D

جمهوری ایرلند

2
2

صربستان

23:15
1395/06/15