بازی لتونی - مونته نگرو

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

لتونی

1 2

مونته نگرو

00:15 1400/01/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
8
خطا
6
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
9
8
موقعیت گل
6
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
4
3
پرتاب دستی
12
3
کرنر
11
18
خطا
13
1
آفساید
2
15
ضربه آزاد
17
12
موقعیت گل
24
41
٪ مالکیت توپ
59
4
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
14
5
شوت داخل چارچوب
7
8
پرتاب دستی
21
1
کرنر
8
10
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
18
37
٪ مالکیت توپ
63
3
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
12
1
شوت داخل چارچوب
3
5
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی لتونی و مونته نگرو

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

لتونی

0
0

مونته نگرو

23:15
1400/06/16
دوستانه ملی بین المللی

لتونی

1
1

مونته نگرو

19:30
1399/07/16