بازی ترکیه - مونته نگرو

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

ترکیه

2 2

مونته نگرو

23:15 1400/06/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ترکیه و مونته نگرو

دوستانه ملی بین المللی

ترکیه

2
2

مونته نگرو

21:35
1397/01/07
دوستانه ملی بین المللی

مونته نگرو

0
1

ترکیه

22:15
1395/03/09