بازی جبل الطارق - لتونی

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

جبل الطارق

1 3

لتونی

23:15 1400/08/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی جبل الطارق و لتونی

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

جبل الطارق

1
3

لتونی

23:15
1400/06/10
دوستانه ملی بین المللی

لتونی

0
1

جبل الطارق

18:30
1397/01/05
دوستانه ملی بین المللی

لتونی

5
0

جبل الطارق

22:30
1395/01/10