بازی هلند - نروژ

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

هلند

2 0

نروژ

23:15 1400/08/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی هلند و نروژ

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

هلند

1
1

نروژ

23:15
1400/06/10

اخبار بازی