بازی مکابی - شاختار

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

مکابی

0 2

شاختار

23:30 1399/11/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
3
خطا
4
3
آفساید
0
4
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
3
32
٪ مالکیت توپ
68
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
2
6
پرتاب دستی
6
5
کرنر
3
12
خطا
8
4
آفساید
1
8
ضربه آزاد
16
12
موقعیت گل
10
36
٪ مالکیت توپ
64
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
5
11
پرتاب دستی
15
2
کرنر
2
9
خطا
4
1
آفساید
1
4
ضربه آزاد
10
9
موقعیت گل
7
40
٪ مالکیت توپ
60
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
3
5
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی مکابی و شاختار

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

مکابی

0
1

شاختار

21:25
1399/12/07