بازی شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان

والیبال فینال
3 19 25 25 22 15

شهرداری ارومیه

2 25 18 21 25 13

فولاد سیرجان

17:00 1399/12/22

بازی های رودرروی شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان

والیبال فینال

فولاد سیرجان

3
1

شهرداری ارومیه

16:00
1399/12/26
والیبال فینال

شهرداری ارومیه

0
3

فولاد سیرجان

16:00
1399/12/24
والیبال لیگ برتر

شهرداری ارومیه

3
2

فولاد سیرجان

14:00
1399/11/29
والیبال لیگ برتر

فولاد سیرجان

3
0

شهرداری ارومیه

16:00
1399/07/02