بازی کالیاری - پارما

ایتالیا سری آ (هفته 31)

کالیاری

4 3

پارما

23:15 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
5
خطا
4
0
آفساید
2
6
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
6
65
٪ مالکیت توپ
35
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
0
کرنر
4
14
خطا
12
1
آفساید
3
14
ضربه آزاد
16
23
موقعیت گل
11
71
٪ مالکیت توپ
29
4
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
5
5
شوت دفع شده
2
9
شوت خارج از چارچوب
3
9
شوت داخل چارچوب
6
0
کرنر
2
9
خطا
8
1
آفساید
1
8
ضربه آزاد
9
15
موقعیت گل
5
77
٪ مالکیت توپ
23
3
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی کالیاری و پارما

ایتالیا سری آ

کالیاری

0
0

پارما

23:15
1399/09/26
ایتالیا سری آ

پارما

2
2

کالیاری

20:30
1398/11/12
ایتالیا سری آ

کالیاری

3
1

پارما

17:30
1398/06/24
ایتالیا سری آ

پارما

1
2

کالیاری

20:30
1397/11/27