بازی کروتونه - اودینزه

ایتالیا سری آ (هفته 31)

کروتونه

1 2

اودینزه

17:30 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
5
8
خطا
9
1
آفساید
1
10
ضربه آزاد
9
3
موقعیت گل
10
52
٪ مالکیت توپ
48
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
5
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
7
12
خطا
19
2
آفساید
3
21
ضربه آزاد
14
7
موقعیت گل
14
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
5
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
5
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
7
4
کرنر
2
4
خطا
10
1
آفساید
2
11
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
4
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی کروتونه و اودینزه

ایتالیا سری آ

کروتونه

0
0

اودینزه

21:00
1399/09/25
ایتالیا سری آ

کروتونه

2
1

اودینزه

17:30
1397/02/02
ایتالیا سری آ

اودینزه

3
0

کروتونه

21:30
1396/09/13
ایتالیا سری آ

اودینزه

0
1

کروتونه

17:30
1396/02/24