بازی شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان

والیبال فینال
1 23 28 25 21

شهرداری ارومیه

3 25 30 21 25

فولاد سیرجان

16:00 1399/12/26

بازی های رودرروی شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان

والیبال فینال

شهرداری ارومیه

0
3

فولاد سیرجان

16:00
1399/12/24
والیبال فینال

فولاد سیرجان

2
3

شهرداری ارومیه

17:00
1399/12/22
والیبال لیگ برتر

شهرداری ارومیه

3
2

فولاد سیرجان

14:00
1399/11/29
والیبال لیگ برتر

فولاد سیرجان

3
0

شهرداری ارومیه

16:00
1399/07/02

اخبار بازی