بازی شارلروا - یوپن

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

شارلروا

2 3

یوپن

21:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
5
خطا
4
2
آفساید
2
9
موقعیت گل
7
53
٪ مالکیت توپ
47
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
4
7
کرنر
4
8
خطا
8
3
آفساید
2
22
موقعیت گل
13
53
٪ مالکیت توپ
47
3
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
6
5
شوت دفع شده
5
9
شوت خارج از چارچوب
3
8
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
2
3
خطا
4
1
آفساید
0
13
موقعیت گل
6
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
5
3
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی شارلروا و یوپن

بلژیک ژوپیر لیگ

شارلروا

1
3

یوپن

23:15
1399/09/07
بلژیک ژوپیر لیگ

شارلروا

1
1

یوپن

20:30
1398/10/28
بلژیک ژوپیر لیگ

یوپن

0
1

شارلروا

20:30
1398/08/18