بازی گُزتپه - گالاتاسارای

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

گُزتپه

1 3

گالاتاسارای

20:30 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
7
6
خطا
6
0
آفساید
2
1
موقعیت گل
9
37
٪ مالکیت توپ
63
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
8
13
خطا
11
1
آفساید
4
6
موقعیت گل
14
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
6
2
کرنر
1
7
خطا
5
1
آفساید
2
5
موقعیت گل
5
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی گُزتپه و گالاتاسارای

ترکیه سوپرلیگ

گُزتپه

1
3

گالاتاسارای

19:30
1399/10/02
ترکیه سوپرلیگ

گُزتپه

1
3

گالاتاسارای

22:30
1399/04/28
ترکیه سوپرلیگ

گالاتاسارای

1
2

گُزتپه

20:30
1398/09/30
ترکیه سوپرلیگ

گالاتاسارای

1
0

گُزتپه

19:30
1397/11/06