بازی ترابزون اسپور - هاتای اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

ترابزون اسپور

1 1

هاتای اسپور

17:30 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
9
خطا
8
0
آفساید
0
5
موقعیت گل
7
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
1
17
خطا
22
1
آفساید
0
10
موقعیت گل
10
49
٪ مالکیت توپ
51
3
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
0
8
خطا
14
1
آفساید
0
5
موقعیت گل
3
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
4
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی ترابزون اسپور و هاتای اسپور

ترکیه سوپرلیگ

ترابزون اسپور

1
0

هاتای اسپور

16:30
1399/10/02