بازی شیمیدر - پالایش نفت آبادان

بسکتبال رده بندی
90 16 16 25 21 12

شیمیدر

85 16 19 18 25 7

پالایش نفت آبادان

20:20 1400/01/28

بازی های رودرروی شیمیدر و پالایش نفت آبادان

بسکتبال لیگ برتر بسکتبال ایران

پالایش نفت آبادان

85
81

شیمیدر

18:00
1398/11/17
بسکتبال لیگ برتر بسکتبال ایران

شیمیدر

72
67

پالایش نفت آبادان

16:00
1398/09/21
بسکتبال لیگ برتر بسکتبال ایران

پالایش نفت آبادان

61
65

شیمیدر

16:00
1397/12/13
بسکتبال لیگ برتر بسکتبال ایران

شیمیدر

57
52

پالایش نفت آبادان

16:00
1397/10/06