بازی وست برومویچ - ولورهمپتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 34)

وست برومویچ

1 1

ولورهمپتون

21:30 1400/02/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
6
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
11
39
٪ مالکیت توپ
61
5
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
6
14
پرتاب دستی
7
5
کرنر
6
17
خطا
11
1
آفساید
2
13
ضربه آزاد
18
10
موقعیت گل
20
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
0
9
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
10
21
پرتاب دستی
14
2
کرنر
3
11
خطا
8
0
آفساید
2
10
ضربه آزاد
11
6
موقعیت گل
9
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
4
7
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی وست برومویچ و ولورهمپتون

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

3
2

ولورهمپتون

16:00
1399/10/27
انگلیس ليگ برتر

وست برومویچ

5
1

ولورهمپتون

17:00
1390/11/23
انگلیس ليگ برتر

ولورهمپتون

0
2

وست برومویچ

15:30
1390/07/24
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
3

ولورهمپتون

15:30
1390/02/18