بازی هلند - برزیل

لیگ والیبال ملت‌ها مرحله مقدماتی (هفته 3)
0 19 22 25

هلند

3 25 25 27

برزیل

23:30 1400/03/19

بازی های رودرروی هلند و برزیل

والیبال قهرمانی جهان گروه B

برزیل

1
3

هلند

22:00
1397/06/24
والیبال قهرمانی جهان گروه E

برزیل

1
3

هلند

22:00
1397/06/24
والیبال قهرمانی جهان گروه E

برزیل

1
3

هلند

22:00
1397/06/24