بازی شیلی - بولیوی

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 1)

شیلی

1 1

بولیوی

06:00 1400/03/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
9
کرنر
0
4
خطا
6
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
6
16
موقعیت گل
1
77
٪ مالکیت توپ
23
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
5
4
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
0
7
پرتاب دستی
4
13
کرنر
0
14
خطا
12
2
آفساید
0
18
ضربه آزاد
19
29
موقعیت گل
8
77
٪ مالکیت توپ
23
2
کارت زرد
4
0
نجات دروازه
8
9
شوت دفع شده
3
11
شوت خارج از چارچوب
4
9
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
10
4
کرنر
0
10
خطا
6
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
13
13
موقعیت گل
7
77
٪ مالکیت توپ
23
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
1
7
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی شیلی و بولیوی

دوستانه ملی بین المللی

بولیوی

1
2

شیلی

05:30
1400/01/07
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

شیلی

0
1

بولیوی

00:30
1396/06/15
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

بولیوی

0
3

شیلی

04:00
1395/06/17
کوپا آمریکا گروه D

بولیوی

1
2

شیلی

03:30
1395/03/22