بازی بازل - دیناموکیف

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

بازل

4 4

دیناموکیف

21:30 1400/04/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کارت زرد
0
0
کارت زرد
1
1
کارت زرد
1