بازی آژاکس - پادربورن

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

آژاکس

4 1

پادربورن

14:30 1400/04/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90