بازی استون ویلا - نیوکسل

انگلیس لیگ برتر (هفته 2)

استون ویلا

2 0

نیوکسل

18:30 1400/05/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی استون ویلا و نیوکسل

انگلیس لیگ برتر

استون ویلا

1
1

نیوکسل

23:30
1399/12/22
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

0
2

استون ویلا

23:30
1399/11/04
انگلیس لیگ برتر

استون ویلا

1
1

نیوکسل

21:30
1399/04/04
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

0
2

استون ویلا

23:30
1398/09/04