بازی برایتون - اورتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 3)

برایتون

0 2

اورتون

18:30 1400/06/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی برایتون و اورتون

انگلیس لیگ برتر

اورتون

0
0

برایتون

23:45
1400/01/23
انگلیس لیگ برتر

برایتون

2
4

اورتون

17:30
1399/07/12
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
1

اورتون

18:30
1398/10/21
انگلیس لیگ برتر

اورتون

2
3

برایتون

17:30
1398/08/04