بازی اورتون - برنلی

انگلیس لیگ برتر (هفته 4)

اورتون

3 1

برنلی

23:30 1400/06/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی اورتون و برنلی

انگلیس لیگ برتر

برنلی

2
1

اورتون

21:00
1399/12/23
انگلیس لیگ برتر

اورتون

1
1

برنلی

16:00
1399/09/15
انگلیس لیگ برتر

برنلی

0
1

اورتون

18:30
1398/10/05
انگلیس لیگ برتر

اورتون

0
1

برنلی

17:30
1398/07/13