بازی متز - رنس

فرانسه لیگ یک (هفته 3)

متز

1 1

رنس

17:30 1400/05/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی متز و رنس

فرانسه لیگ یک

متز

0
0

رنس

17:30
1400/01/29
فرانسه لیگ یک

رنس

1
2

متز

17:30
1399/06/30
فرانسه لیگ یک

متز

1
0

رنس

22:30
1398/11/05
فرانسه لیگ یک

رنس

1
1

متز

22:30
1398/09/02