بازی آاس رم - سویا

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

آاس رم

0 0

سویا

21:00 1400/05/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آاس رم و سویا

لیگ اروپا یک هشتم نهایی

آاس رم

0
2

سویا

21:25
1399/05/16
بین المللی دوستانه باشگاهی

آاس رم

1
2

سویا

00:30
1396/05/20
بین المللی دوستانه باشگاهی

سویا

4
6

آاس رم

22:30
1394/05/23