بازی آژاکس - نایمخن

هلند اردیویسه (هفته 1)

آژاکس

5 0

نایمخن

23:30 1400/05/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آژاکس و نایمخن

هلند اردیویسه

آژاکس

5
1

نایمخن

22:15
1396/01/19
هلند اردیویسه

نایمخن

0
5

آژاکس

17:00
1395/08/30
هلند اردیویسه

نایمخن

2
2

آژاکس

19:15
1394/12/23
هلند اردیویسه

آژاکس

2
0

نایمخن

17:00
1394/06/01