بازی توئنته - آژاکس

هلند اردیویسه (هفته 1)

توئنته

1 1

آژاکس

14:45 1400/05/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی توئنته و آژاکس

هلند اردیویسه

آژاکس

3
1

توئنته

22:30
1399/10/25
هلند اردیویسه

توئنته

2
1

آژاکس

22:30
1399/09/15
هلند اردیویسه

آژاکس

5
2

توئنته

14:45
1398/09/10
هلند اردیویسه

توئنته

1
2

آژاکس

15:00
1396/11/22