بازی پارتیزان بلگراد - خنت

لیگ کنفرانس اروپا گروه B (هفته 1)

پارتیزان بلگراد

0 1

خنت

22:30 1400/07/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پارتیزان بلگراد و خنت

لیگ کنفرانس اروپا گروه B

پارتیزان بلگراد

1
1

خنت

21:15
1400/08/13