بازی بوده/گلیمت - آاس رم

لیگ کنفرانس اروپا گروه C (هفته 1)

بوده/گلیمت

6 1

آاس رم

20:15 1400/07/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بوده/گلیمت و آاس رم

لیگ کنفرانس اروپا گروه C

بوده/گلیمت

2
2

آاس رم

23:30
1400/08/13

ویدیوهای بازی بوده/گلیمت و آاس رم

اخبار بازی