بازی مورا - رن

لیگ کنفرانس اروپا گروه G (هفته 1)

مورا

1 2

رن

20:15 1400/07/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی مورا و رن

لیگ کنفرانس اروپا گروه G

مورا

0
1

رن

23:30
1400/08/13