بازی ویتسه آرنهایم - تاتنهام

لیگ کنفرانس اروپا گروه G (هفته 1)

ویتسه آرنهایم

1 0

تاتنهام

20:15 1400/07/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ویتسه آرنهایم و تاتنهام

لیگ کنفرانس اروپا گروه G

ویتسه آرنهایم

2
3

تاتنهام

23:30
1400/08/13